Sołtys

13 lutego 2019 roku  zebranie mieszkańców sołectwa  wybrało Sołtysa oraz Radę Sołecką na kadencję 2019-2024

 


Sołtys Sołectwa Zatonie

Krzysztof Sadecki

kontakt

tel. 691 840 109

Adres:

ul. Zatonie -Orchidei 2

66-004 Zielona Góra 

 

RADA SOŁECKA

Piotr Tabor

Józef Załucki

Michał Baumgarten

 

 

 

 

 

 

 

AKTUALNOŚCI Z ŻYCIA SOŁECTWA

OGŁOSZENIE

 Na podstawie § 11 ust. 1 pkt 1 Statutu Sołectwa Zatonie zwołuję Zebranie Sołeckie w Sołectwie Zatonie na dzień 28.02.2024 r. godz.18:00

 w Świetlicy Sołeckiej ul. Zatonie-Zielonogórska 38

 Porządek zebrania:

  1. Sprawozdanie z wydatków budżetowych za rok 2023.
  2. Przyjęcie zadań do realizacji przez Sołectwo na rok 2024
    z wykorzystaniem środków finansowych wydzielonych do dyspozycji mieszkańców na ich działalność statutową (tzw. miękki fundusz sołecki na integrację mieszkańców).
  3. Sprawy różne. 

Uwaga:

W przypadku, gdy w podanym terminie nie zbierze się co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa, zebranie odbędzie się w tym samym dniu o godz. 18:15  
z powyższym proponowanym porządkiem obrad.

    Na zebranie są zaproszeni goście: Pani Agnieszka Kochańska (ogrodnik miejski) oraz Pan Krzysztof Kaliszuk (zastępca Prezydenta Miasta)

 

 

  SOŁTYS SOŁECTWA Zatonie

      Krzysztof Sadecki

Zielona Góra,16.02.2024 r.

2 wiadomość

INFORNACJA JAKĄ OTRZYMAŁ SOŁTYS W SPRAWIE ULICY JAŚMINOWEJ (31.08.2021)

Dzień Dobry. 
W nawiązaniu do rozmowy z Sołtysem Sołectwa Zatonie dotyczącej złego stanu dróg gruntowych 
po robotach kanalizacyjnych przeprowadzono kontrolę dróg w terenie podczas której stwierdzono 
podłużne i poprzeczne zniekształcenia nawierzchni gruntowych. Nie są to jednak charakterystyczne
zniekształcenia, na podstawie których można jednoznacznie stwierdzić, ze są efektem
nieprawidłowego odtworzenia dróg po robotach związanych z budową sieci i
przyłączy kanalizacji sanitarnej. Drogi po robotach kanalizacyjnych zostały odebrane a obecnie 
wykonawcy trudno udowodnić, ze zniekształcenia są efektem Jego robót ponieważ nie ma
charakterystycznych zapadnięć nawierzchni gruntowej wokół studni kanalizacyjnych 
czy wzdłużnych zapadnięć na linii wykopów. Nawierzchnie gruntowe są nawierzchniami 
nietrwałymi, które na wskutek ruchu pojazdów, szczególnie w czasie długotrwałych opadów 
deszczu ulegają bardzo szybko odkształceniom. Szczególnie dzieje się tak na odcinkach na
których obustronna zabudowa mieszkaniowa uniemożliwia odprowadzenie wody poza koronę
drogi. Zalegająca woda rozluźnia warstwy konstrukcyjne drogi (chodzi o nawierzchnie gruntowe 
wzmocnione kruszywem kamiennym), które pod naciskiem kół pojazdów szczególnie ciężarowych 
odkształcają się i tworzą nierówności. W nierównościach zalega woda co potęguje 
jeszcze szybszą degradację tych nawierzchni. Należy także mieć na uwadze, że obecnie 
po tych drogach poruszają się głównie pojazdy mieszkańców i transport ciężki obsługujący
budowy indywidualne przyszłych mieszkańców Sołectwa Zatonie. Tylko nawierzchnie z materiałów 
trwałych ( bitumiczne, z kostki betonowej)wraz z systemem kanalizacji deszczowej zapewnią 
trwały komfort w ruchu drogowym i pieszym, dlatego należy dążyć do przebudowy wszystkich dróg
mając na uwadze powyższe założenia. Na dzień dzisiejszy nawierzchnie będą utrzymywane 
w ramach robót związanych z bieżącym utrzymaniem dróg (profilowanie, wałowanie, uzupełnianie
ubytków kruszywem kamiennym). Nie planuje się wykonywania innych kosztownych zabiegów remontowych 
mając na uwadze planowaną przez Sołectwo w przyszłym roku kompleksową przebudowę tych dróg.


Ryszard Huczek. 
Kierownik Biura Utrzymania Dróg
Departament Zarzadzania Drogami
Urząd Miejski Zielona Góra
Tel.692724319

1.wiadomość

29.07.2021 odbyło się zebranie mieszkańców sołectwa Zatonie