Statut Stowarzyszenia Nasze Zatonie


ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie „Nasze Zatonie” zwane dalej w skrócie Stowarzyszeniem działa na podstawie Ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989r. DZIENNIK USTAW Warszawa dnia 10 kwietnia 1989r.Nr.20

§ 2

Terenem działania Stowarzyszenia jest cała Polska i wszystkie kraje Europy.

§ 3

Siedzibą Stowarzyszenia jest Zatonie, ul. Strumykowa 11, 66-004 Zielona Góra

§ 4

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie przepisów obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 5

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o takich samych lub podobnych celach działania.

§ 6

W ramach Stowarzyszenia mogą działać koła, sekcje, kluby i inne formy organizacyjne.

§ 7

Stowarzyszenie ma prawo posiadania i używania pieczęci o treści:
Stowarzyszenie „Nasze Zatonie”
Zatonie, ul. Leśna 12,  , 66-004 Racula

ROZDZIAŁ II

Cele i formy działania

§ 8

1. Celem Stowarzyszenia jest:
a) Stwarzanie możliwości wszechstronnego psychofizycznego rozwoju dzieci i młodzieży, jak również osób dorosłych.
b) Integracja środowiska lokalnego poprzez promowanie historii i walorów turystyczno krajoznawczych Zatonia i okolic.
c) Rozwijanie kultury wśród dzieci i młodzieży, oraz w ich środowisku.
d) Pobudzanie środowiska lokalnego do działania, kształtowanie postaw prokulturalnych i proekologicznych wśród      dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
e) Organizacja wypoczynku dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
f) Upowszechnianie i rozwijanie rekreacji fizycznej, sportu i turystyki wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
g) Działania na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych.
h) Budowanie wśród mieszkańców Zatonia postaw tolerancji i poszanowania wspólnego europejskiego dziedzictwa kulturalnego, poprzez nawiązanie kontaktów z dawnymi mieszkańcami Zatonia (Gunthersdorf) i ich potomkami oraz organizacjami i stowarzyszeniami w kraju i za granicą, które mają zbliżone cele do celów statutowych Stowarzyszenia „Nasze Zatonie”.
i) Działania w sferze ochrony i promocji zdrowia.

2. Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej wszystkich członków i wolontariuszy. Dla osiągnięcia swego celu Stowarzyszenie prowadzi działalność poprzez:
a) Działalność samopomocową, szkoleniową i doradczą w zaistniałych problemach.
b) Inicjowanie i współorganizowanie akcji w celu zgromadzenia środków finansowych na działalność statutową stowarzyszenia.
c) Wspomaganie realizacji zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży.
d) Organizowanie imprez integracyjnych, kulturalnych, edukacyjnych spotkań i wycieczek.
e) Podejmowanie innych działań, które bezpośrednio lub pośrednio wiążą się z podstawowymi celami.

3. Działalnością odpłatną Stowarzyszenia są zadania z zakresu :
a. działalności charytatywnej;
b. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
c. ochrony i promocji zdrowia;
d. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
e. wypoczynku dzieci i młodzieży;
f. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
g. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
h. turystyki i krajoznawstwa;
i. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
j. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

4. Działalnością nieodpłatną są zadania z zakresu:
a. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
b. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
c. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
d. działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
e. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
f. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
g. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
h. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
i. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9

Członkowie Stowarzyszenie dzielą się na:
1. Członków zwyczajnych.
2. Członków uczestników
3. Członków wspierających.
4. Członków honorowych.
Członków wymienionych w pkt.1,2 i 3 przyjmuje się na podstawie pisemnej deklaracji. Członkowie założyciele po zarejestrowaniu Stowarzyszenia przez Sąd stają się osobami stowarzyszonymi.

§ 10

Członkiem zwyczajnym może być każda pełnoletnia osoba, która ma pełną zdolność do czynności prawnych, oraz cudzoziemiec przyjęty przez Zarząd Stowarzyszenia zgodnie z przepisami ustawy o stowarzyszeniach.

§ 11

Członkiem uczestnikiem może być osoba niepełnoletnia, po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych.

§ 12

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba prawna, bądź pełnoletni obywatel RP oraz cudzoziemiec, który popiera cele Stowarzyszenia określone w §7, aktywnie współpracuje w ich realizacji oraz zadeklaruje poparcie finansowe lub rzeczowe. Tytuł członka wspierającego przyznaje Zarząd po uzyskaniu zgody osoby zainteresowanej. Członkowie wspierający mogą być reprezentowani przez upoważnionego przedstawiciela.

§ 13

Godność członka honorowego nadana jest przez Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu osobom szczególnie zasłużonym dla Stowarzyszenia i Zatonia.

§ 14

Członkowie zwyczajni mają prawo:
1. Wybierać lub być wybieranym do władz Stowarzyszenia.
2. Uczestniczyć we wszystkich pracach prowadzonych przez Stowarzyszenie.
Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1. Brać czynny udział w realizacji celów stowarzyszenia.
2. Przestrzegać postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Regularnie opłacać składki członkowskie.

§ 15

Członkowie uczestnicy maja prawa i obowiązki członków zwyczajnych z ograniczeniami wynikającymi z art. 3 ustęp 2 i 3 ustawy o stowarzyszeniach.

§ 16

Członkowie honorowi i członkowie wspierający mają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia. Członkowie ci nie mają obowiązku uiszczać składek członkowskich.

§ 17

Członkostwo zwyczajne ustaje na wskutek:
1. Śmierci członka.
2. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie, po upływie 1 miesięcy od dnia złożenia wniosku.
3. Skreślenia przez Zarząd z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek za okres, co najmniej 12  miesięcy, mimo pisemnego upomnienia.
4. Wykluczenia uchwałą Zarządu za działalność na szkodę Stowarzyszenia lub w wypadku popełnienia czynu niegodnego członka Stowarzyszenia.

§ 18

Tytuł członka wspierającego ustaje na skutek:
1. Śmierci członka.
2. Zgłoszonego na piśmie wystąpienia ze Stowarzyszenia.
3. Pozbawienia członkostwa przez Zarząd w razie stwierdzenia braku jego zainteresowania działalnością Stowarzyszenia.
4. Utraty osobowości prawnej.

§ 19

Godność członka honorowego ustaje na skutek:
1. Śmierci członka.
2. Zgłoszonej na piśmie rezygnacji.
3. Pozbawienie członkostwa przez Walne Zgromadzenie za czyny godzące w dobre imię Stowarzyszenia.

§ 20

1. Ustanie członkostwa stwierdza Zarząd Stowarzyszenia.
2. Od uchwał Zarządu o skreśleniu i wykluczeniu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia członków w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały Zarządu o wykluczeniu.

ROZDZIAŁ IV

Wyróżnienia i kary

§ 21

Za wzorowe wykonywanie swoich obowiązków oraz aktywny udział w realizacji zadań, członkowie Stowarzyszenia mogą otrzymywać następujące wyróżnienia:
1. Pochwałę ustną.
2. Pochwałę pisemną - dyplom.

§ 22

Za uchybienia naruszające postanowienia statutu, uchwał, regulaminów i zarządzeń władz Stowarzyszenia mogą być nakładane na członków następujące kary:
1. Upomnienie ustne.
2. Upomnienie pisemne.
3. Ostrzeżenie.
4. Nagana.
5. Zawieszenie w prawach członka na czas określony.
6. Skreślenie z listy członków.

§ 23

Organem który przyznaje nagrody/wyróżnienia i kary jest Zarząd.

ROZDZIAŁ V

Władze Stowarzyszenia

§ 24

Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zgromadzenie Członków.
2. Zarząd.
3. Komisja Rewizyjna.

§ 25

1. Kadencja wybieranych władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym, zależnie od uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. Władze Stowarzyszenia mogą wprowadzić do swego składu nowych członków na miejsce, tych, którzy ustąpili w czasie kadencji do 1/3 członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
3. Władze Stowarzyszenia podejmują uchwały zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej 1/4 członków.

§ 26

1. Walne Zgromadzenia Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i zbiera się, w zależności od potrzeb, nie mniej niż raz w roku.
2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
a. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
b. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c. Wytyczanie kierunków rozwoju i uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia,
d. Ustalanie wysokości składek członkowskich,
e. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
f. Nadanie i pozbawianie godności członka honorowego,
g. Zmiany statutu,
h. Rozpatrywanie odwołań,
i. Podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia sekcji tematycznych w zależności od zgłoszonych potrzeb.

§ 27

1. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków Zarząd zawiadamia członków, co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli uczestniczy w nim więcej niż 25% członków.
2. W przypadku braku quorum Zarząd wyznacza II-gi termin Walnego Zgromadzenia Członków nie wcześniej jednak niż po upływie 1 godziny od I-ego terminu. Walne Zgromadzenie zwołane w II-gim terminie jest ważne, jeżeli uczestniczy w nim, co najmniej 10-ciu członków.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia, tak w I-szym, jak i II-gim terminie zapadają zwykłą większością głosów.

§ 28

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia może być zwołane z inicjatywy Zarządu, na wniosek Komisji Rewizyjnej oraz na wniosek 1/5 członków Stowarzyszenia.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia jest zwoływane przez Zarząd w terminie nie późniejszym niż 2 miesiące od daty zgłoszenia wniosku i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało powołane.
3. Ważność Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i sposób głosowanie określa §24.

§ 29

Zarząd składa się z pięciu-siedmiu osób.
W skład Zarządu mogą wchodzić:
a. Prezes
b.  Dwóch Wiceprezesów
c.  Sekretarz
d.  Skarbnik
Do kompetencji Zarządu należy:
1. Reprezentowanie Stowarzyszenia,
2. Kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie ze Statutem i wytycznymi Walnego Zgromadzenia Członków,
3. Preliminowanie wydatków, sporządzanie bilansu rocznego Stowarzyszenia oraz zatwierdzanie operacji finansowych,
4. Zwoływanie zebrań informacyjnych członków,
5. Występowanie z wnioskami do Walnego Zgromadzenia Członków o nadanie lub pozbawienie członkostwa honorowego,
6. Zarządzanie majątkiem i finansami Stowarzyszenia,
7. Przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających oraz ich odwoływanie.
8. Powoływanie doradców do kompetentnego wsparcia w sprawach ważnych.

§ 30

1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków w tym prezesa lub wiceprezesa.
2. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos prezesa lub wiceprezesa
3. Posiedzenie Zarządu odbywa się w miarę potrzeby nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku.

§ 31

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego i 2-3 członków.

§ 32

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. Prowadzenie, co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia,
2. Występowanie do Zarządu z wnioskiem wynikającym z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień,
3. Występowanie na Walnym Zgromadzeniu ze sprawozdaniem i wnioskiem o absolutorium dla ustępującego Zarządu.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 33

Szczegółowy zakres działań Komisji Rewizyjnej określa regulamin Komisji Rewizyjnej zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Członków.

ROZDZIAŁ VI

Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§ 34

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. Na majątek Stowarzyszenia składają się:
a. Składki członkowskie,
b. Dotacje, subwencje i darowizny,
2. Zabrania się:
a. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
b. przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 

§ 35

Dla składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu, w tym jeden Prezesa lub Wiceprezesa. Przy wartości zobowiązania do 100zł wystarczy podpis jednego członka zarządu)

ROZDZIAŁ VII

Zmiany Statutu i rozwiązanie się Stowarzyszenia

§ 36

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu i rozwiązanie się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością 3/4 głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 37

W razie podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o rozwiązaniu się Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Likwidacyjną, która po zakończeniu pracy pozostały majątek przekaże jednaj z instytucji zajmujących się wychowaniem dzieci i młodzieży w Zatoniu.

 

Stowarzyszenie Nasze Zatonie
adres do korespondencji:
Zatonie -Strumykowa 11
66-004 Zielona Góra
tel. kontaktowy  609 472 188


NIP 973-099-71-92
REGON 080525424
KRS 0000384957
Bank BGŻ 33 2030 0045 1110 0000 0207 1140

 

Copyright © 2019 Stowarzyszenie Nasze Zatonie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 |Replica Rolex

who also carried a  Replica Handbag marketing activities. These celebrity advertising increased Replica Louis Vuitton Handbags Elite status.I can not say how many times I saw the monogram bag sitting on the floor of the 2016 louis vuitton Replica handbags uk amusement park. It disgusts me to think.aqian100325 LV bags is very fashionable, which had to be taken in places like this. The Replica watches UK of the street are perfect for outdoor activities. Or, paint and a few bags of Antigua are safer around water.The best thing is to have a bag of the season to be sure. You can never go wrong with possession of more than a Watches Replica.It ‘was just a small article for the public to know and understand the importance of taking care of these fine Replica rolex items. Now I know it’s just a bag, and there are major issues in the world. I am aware of the crisis that we face every day.But for those of you who have Watches Replicas or if you want one day, just know that the way to treat affect the longevity of the bag.You can forward to the next generation, if we take care of her.2016 louis vuitton handbags made to last a lifetime. The quality of each Replica Rolex watches is eloquent.Tell the world that are one of the Hautes-fashioned. Come and get your Louis Vuitton bag today!Search of a 2016 louis vuitton handbags that is guaranteed to turn heads? We can almost guarantee a double when you add the Replica watches Aquarelle Speedy to your repertoire.
Acheter Levitra Acheter Levitra Generique Levitra En Ligne Lida Daidaihua kamagra france Viagra Strips Lida Paquets de tests Acheter cialis en ligne Acheter viagra en ligne viagra super active Acheter Levitra Kamagra Soft Tabs Viagra Kamagra En Ligne Cialis Acheter Cialis Viagra Soft
Scarpe da donna Scarpe Scarpe Adidas adidas Scarpe Scarpe Scarpe hogan oakley nike air presto new balance nike air max adidas Scarpe nike free nike blazer
michael kors Ray ban nike huarache Adidas Scarpe Abbigliamento Asics nike flyknit scarpe converse Scarpe air jordan scarpe da calcio nike free nike cortez nike roshe air max