Program działania Stowarzyszenia Nasze Zatonie

PROGRAM DZIAŁANIA NA 2017 rok


      W szóstym roku działania Stowarzyszenie „Nasze Zatonie” będzie w realizowało działania, do których przyzwyczailiśmy naszych członków i sympatyków. Powracamy też w tym roku do pomysłów takich jak Noc Świętojańska, czy plenery fotograficzne, od których odpoczęliśmy, ale postaramy się aby miały nieco inną oprawę.

Jak zawsze jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje ze strony zarówno członków jak i sympatyków naszej działalności i prosimy o uwagi na temat naszego programu, które można przesyłać na adres administratora strony.

Działania priorytetowe określone przez Stowarzyszenie „Nasze Zatonie” przewidziane na okres całego roku 2017:

 1. Wspieranie działań mających na celu rozpoczęcie prac remontowo-budowlanych przy budynku świetlicy w Zatoniu.
 2. Wspieranie działań ks. Proboszcza na rzecz remontu kościoła w Zatoniu.
 3. Monitorowanie i wspieranie działań mających doprowadzić do rewitalizacji parku w Zatoniu. (czerwiec rozstrzygnięcie projektu promocyjnego)
 4. Monitorowanie działań związanych z projektowaniem budowy kanalizacji w Zatoniu.
 5. Rozwijanie współpracy z Radą Sołecką, Klubem Sportowym „ Zatonie” i innymi podmiotami, które są mogą wesprzeć wszelką działalność na rzecz Zatonia i jego mieszkańców.
 6. Aktywizacja członków i sympatyków do na rzecz pozyskiwania środków z 1% na organizacje pożytku publicznego.

 

TERMINARZ IMPREZ PLANOWANYCH W 2017 ROKU

PROGRAM DZIAŁANIA NA 2016 rok

     Stowarzyszenie „Nasze Zatonie” w 2016 roku będzie w większości swoich działań kontynuować pracę w obszarach, wokół których w poprzednich latach skupiała się aktywność naszych członków. W wykazie imprez zaproponowanych na ten rok zabrakło „Nocy Świętojańskiej”. Uznaliśmy, że zrobimy przerwę ze wzglądu na powielający się schemat organizacyjny zastrzegając jednak, że możemy wznowić w kolejnych latach tę imprezę. Ponadto 
w bieżącym roku ze względu na brak chętnych do organizacji nie będzie realizowane „Lata z Zatoniem”- wakacyjna impreza adresowana dla najmłodszych. Pojawiły się natomiast inne propozycje imprez, które mamy nadzieję przypadną do gustu zarówno mieszkańcom jak i przyjaciołom Zatonia. Obok imprez wyszczególnionych w naszym kalendarzu określiliśmy również priorytety w działaniach stałych prowadzonych w ciągu roku.

Jak zawsze jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje ze strony zarówno członków jak i sympatyków naszej działalności i prosimy o uwagi na temat naszego programu, które można przesyłać na adres administratora strony.

Działania priorytetowe określone przez Stowarzyszenie „Nasze Zatonie” przewidziane na okres całego roku 2016.

 1. Wspieranie działań mających na celu ukończenie projektu i rozpoczęcie prac remontowo-budowlanych przy budynku świetlicy w Zatoniu oraz zagospodarowaniu terenu wokół świetlicy i ruin kościoła św. Jana
 2. Wspieranie działań ks. Proboszcza na rzecz remontu kościoła w Zatoniu.
 3. Monitorowanie i wspieranie działań mających doprowadzić do rewitalizacji parku w Zatoniu.
 4. Monitorowanie działań związanych z projektowaniem budowy kanalizacji w Zatoniu.
 5. Rozwijanie współpracy z Radą Sołecką, Klubem Sportowym „ Zatonie” i innymi podmiotami, które są mogą wesprzeć wszelką działalność na rzecz Zatonia i jego mieszkańców.
 6. Aktywizacja członków i sympatyków do na rzecz pozyskiwania środków z 1% na organizacje pożytku publicznego.
 7. Prezentacja członków stowarzyszenia w strojach ludowych podczas uroczystości i świąt: Wielkanoc, Dzień Zatonia, Boże Ciało.

 

Terminarz planowanych imprez

 

 

 

Program działania na rok 2015


 Stowarzyszenie nasze Zatonie planuje zorganizować w roku 2015 siedem projektów współfinansowanych ze środków Urzędu Miasta Zielona Góra. Ponadto prowadzone będą działania przy współpracy z innymi podmiotami i samodzielne akcje jednorazowe i cykliczne.

L.P. Nazwa Działania Termin
1 Otwarte spotkanie opłatkowe styczeń
2 Zebranie sprawozdawczo-wyborcze stowarzyszenia kwiecień
3 Majówka w Zatoniu (impreza współorganizowana
z Zielonogórskim Ośrodkiem Kultury)
02 maja
4 Turnus rehabilitacyjny dla mieszkańców Zatonia w Dźwirzynie (współfinansowany przez UM Zielona Góra) 09-22 maja
5 Wiosenny Turniej Latawców (współfinansowany przez UM Zielona Góra) 30  maja
6 Wycieczka regionalna czerwiec
7 Noc Kupały (współfinansowana przez UM Zielona Góra) 19 czerwca
8 Wakacje z Zatoniem (współfinansowane przez UM Zielona Góra) lipiec-sierpień
9 Dzień Zatonia – 250 rocznica wybudowania kościoła w Zatoniu. Impreza organizowana przy współpracy
z  parafią św. Wawrzyńca w Ługach, Radą Sołecką
i współfinansowana przez UM Zielona Góra
22 sierpnia
10 V Jesienny Koncert Kameralny (współfinansowany przez UM Zielona Góra) 20 września
11 Wydanie i promocja książki „Smocze łzy” zbiór legend z okolic Zatonia (współfinansowana przez UM Zielona Góra) wrzesień -październik
12 Jesienne ognisko październik/listopad

Ponadto stowarzyszenie planuje w tym roku:

 1. Organizację kolejnych akcji związanych ze sprzątaniem parku i czyszczeniem go z samosiejek.
 2. Organizacja tematycznych spotkań „Klub dyskusyjny”, na których poruszane będą problemy ważne dla mieszkańców Zatonia.
 3. Czynne włączenie się do działań związanych z budową kanalizacji w Zatoniu.
 4. Udział w działaniach mających na celu rewitalizacją parku w Zatoniu.
 5. Kontynuowanie oferty oprowadzania zainteresowanych grup po zatońskim parku i zabytkach.
 6. Podejmowanie wszelkich działań wspierających remont kościoła MB Częstochowskiej.
 7. Zaangażowanie się w działania związane z inwestycjami w ramach Funduszu Integracyjnego zmierzających do opracowania projektu urbanistycznego wsi i ochrony jej dziedzictwa kulturowego ze szczególnym uwzględnieniem świetlicy wielskiej i terenu wokół ruin kościoła św. Jana.( stare centrum wsi ) oraz terenu wokół kościoła , przedszkola , boiska i cmentarza (nowe centrum wsi) .
 8. Podejmowanie działań promujących walory historyczne i przyrodnicze Zatonia oraz akcji prowadzonych przez stowarzyszenie.

Zarząd Stowarzyszenia Nasze Zatonie

Program działania na rok 2012


Na spotkaniu członków Stowarzyszenia Nasze Zatonie w dniu 31 marca 2012r. zarząd stowarzyszenia przedstawił sprawozdanie z pracy za rok 2011.  Zebrani członkowie pozytywnie opiniując zrealizowane działania wyrazili opinie o potrzebie kontynuacji działań w tych samych obszarach, jednocześnie rozszerzając je o działania skierowane w stronę dzieci i młodzieży oraz szeroko rozumianych zadań mających na celu integrowanie wspólnoty mieszkańców. Urzędu Gminy Zielona Góra zdecydował o dofinansowaniu 8 projektów stowarzyszenia. Dodatkowo na podstawie propozycji zgłoszonych przez członków uzgodniono realizację w 2012 roku zadań nieposiadających wsparcia finansowego urzędu. Ze wszystkich propozycji opracowano kalendarz imprez na rok 2012.

Działania wybrane do realizacji sązgodne z celami statutowymi zawartymi w § 7, w które brzmią:

1. Stwarzanie możliwości wszechstronnego psychofizycznego rozwoju dzieci i młodzieży, jak również osób dorosłych. 

2. Integracja środowiska lokalnego poprzez promowanie historii i walorów turystyczno-krajoznawczych Zatonia i okolic. 

3. Rozwijanie kultury wśród dzieci i młodzieży, oraz w ich środowisku. 

4. Pobudzanie środowiska lokalnego do działania, kształtowanie postaw prokulturalnych i proekologicznych wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych. 

5. Organizacja wypoczynku dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. 

6. Upowszechnianie i rozwijanie rekreacji fizycznej, sportu i turystyki wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych. 

7. Działania na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych. 

8. Budowanie wśród mieszkańców Zatonia postaw tolerancji i poszanowania wspólnego europejskiego dziedzictwa kulturalnego, poprzez nawiązanie kontaktów z dawnymi mieszkańcami Zatonia (Gunthersdorf) i ich potomkami oraz organizacjami i stowarzyszeniami w kraju i za granicą, które mają zbliżone cele do celów statutowych Stowarzyszenia Nasze Zatonie. 

9. Działania w sferze ochrony i promocji zdrowia.

Główne cele roczne na 2012 rok zostały zaproponowane w pięciu obszarach:

I Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego.

II Promocja miejscowości.

III Organizacja wypoczynku dla dzieci.

IV Rekreacja, wypoczynek, sport.

V Pozyskanie świetlicy wiejskiej na cele stowarzyszenia.

VI Integracja środowiska lokalnego.

Poniżej przedstawiamy opis poszczególnych działań.


II Wiosenny Turniej Latawców Zatonie 2012.

1 Wiosenny Tutniej Latawców Zatonie 2012

maj 2012

Jarosław Borzdyński Zadanie współfinansowane ze środków Urzędu Gminy Zielona Góra

Propozycja skierowana  jest do szerokiej grupy mieszkańców gminy Zielona  Góra i ma na celu upowszechnianie różnych form aktywnego spędzania czasu oraz współzawodniczenia w zawodach sportowych.

Prace porządkowe przy ruinach kościoła  św. Jana.

2 Prace porządkowe przy ruinach kościoła św. Jana maj, czerwiec 2012 Jarosław Skorulski Zakres prac wg uzgodnień Starostwa Powiatowego z LWKZ

Dokończenie prac z poprzedniego roku. Niwelowanie terenu wokół ruin i obsianie trawą.

Noc Kupały Zatonie 2012

3 Noc Kupały Zatonie 2012 czerwiec 2012 Bożena Fuchs Zadanie współfinansowane ze środków Urzędu Gminy Zielona Góra

Organizacja festynu „Noc Kupały” w ramach którego wystawione będzie  przez dzieci ze szkoły w Drzonkowie z grupy teatralnej Sowizdrzałki przedstawienie „Zatońskie dzwony” oraz przeprowadzone będą animacje z pieśniami i obrzędami ludowymi związanymi z nocą świętojańską.

Wakacje z Zatoniem 2012

4 Wakacje z Zatoniem 2012 lipiec, sierpień 2012 Dariusz Pawlak Zadanie współfinansowane ze środków Urzędu Gminy Zielona Góra

Organizacja cyklu wycieczek, turniejów i konkursów  pod hasłem Wakacje z Zatoniem skierowanych do dzieci i młodzieży z Zatonia i innych miejscowości gminy Zielona Góra. W ramach tego projektu planowana jest organizacja:
- Wakacyjnego Turnieju Tenisa Stołowego dla dzieci i młodzieży
- Wakacyjnego Turnieju w Piłce Siatkowej dla dzieci i młodzieży
- Wakacyjnych Zawodów w Biegach na Orientację dla dzieci i młodzieży
- Wakacyjnych Zawodów w Pływaniu dla dzieci i młodzieży
- czterech wycieczek rowerowych dla dzieci i młodzieży po hasłem Podróż za jeden uśmiech do miejsc gminy Zielona Góra lub innych wartych odwiedzenia.

Międzynarodowy Plener Rzeźbiarski Zatonie 2012

5 Międzynarodowy Plener Rzeźbiarski Zatonie 2012 lipiec 2012 Maria Idzikowska Zadanie współfinansowane ze środków Urzędu Gminy Zielona Góra

Na zaproszenie Stowarzyszenia „Nasze Zatonie” w lipcu br. przyjadą z regionu lubuskiego oraz Niemiec - artyści rzeźbiarze. Pod okiem słynnego rzeźbiarza – mieszkańca Zatonia Tadeusza Dobosza powstaną dzieła sztuki rzeźbiarskiej, które staną się trwałym elementem wystroju naszej miejscowości. Na zakończenie pleneru zorganizowany zostanie wernisaż, który będzie miał oprawę „Święta Rzeźby”.

Kulturalny senior

6 Kulturalny senior maj-październik 2012 Dariusz Pawlak Zadanie współfinansowane ze środków Urzędu Gminy Zielona Góra

Chcąc zwiększyć aktywność ludzi starszych i zaangażować ich w życie społeczności lokalnej proponujemy organizację wyjścia do Filharmonii Zielonogórskiej oraz wyjście do kina Cinema-City oraz organizację spotkań integrujących społeczność lokalną z ludźmi starszymi. Organizacja tego programu ma na celu rozpoczęcie działalności stowarzyszenia zmierzającej do zachowania tradycji, historii i szacunku dla tych osób.

Jesienny Koncert Muzyki Baroku Zatonie 2012

7 Jesienny Koncert Muzyki Baroku Zatonie 2012 wrzesień 2012 Dorota Politowska Zadanie współfinansowane ze środków Urzędu Gminy Zielona Góra

Koncert muzyki poważnej przybliżający uczestnikom postać księżnej Doroty de Talleyrand - mieszkanki Zatonia. Promocja ideirenowacji najstarszych na Ziemi Lubuskiej - organów koncertowych. Koncert poprzedzony będzie prelekcjami dotyczącymi Franciszka Liszta i Giacomo Mayerbera, którzy byli gośćmi Księżnej. Chcemy budować więzi między wszystkimi mieszkańcami jako element kampanii pokazującej Zatonie jako miejsce ciekawych wydarzeń kulturalnych i artystycznych.

Upamiętnienie 150-tej rocznicy śmierci Doroty de Talleyrand

8 Upamiętnienie 150-tej rocznicy śmierci Doroty de Talleyrand wrzesień 2012 Jarosław Skorulski Zadanie współfinansowane ze środków Urzędu Gminy Zielona Góra

Uroczystości upamiętnienia wybitnej postaci historycznej związanej z Zatoniem w formie  granitowej tablicy  w kościele.

Druk publikacji o Zatoniu

9 Wsparcie inicjatywy druku publikacji o Zatoniu wrzesień 2012 Jarosław Skorulski  

Wydanie publikacji ma na celu popularyzację i szerzenie wiedzy na temat historii i walorów krajoznawczych miejscowości.

Wycieczka Śladami Doroty de Talleyrand

10 Wycieczka Śladami Doroty de Talleyrand wrzesień 2012 Piotr Lewandowski Impreza kończąca cykl Wrzesień z Dorotą.

Kultywując wartości historyczne Zatonia proponujemy udział mieszkańcom gminy Zielona Góra w jednodniowej wycieczce Śladami Doroty de Talleyrand do miejsc bezpośrednio z nią związanych.

Festyn Dzień Zatonia 2012

11 Festyn Dzień Zatonia 2012 sierpień 2012 Henryk Dzięgiel Zadanie współfinansowane ze środków Urzędu Gminy Zielona Góra

Zadaniem festynu jest integracja różnych wiekowo grup społeczności wiejskiej, kultywowanie tradycji obchodów „Święta Plonów” i popularyzacja aktywnych form spędzania czasu wolnego poprzez nawiązanie współpracy pomiędzy różnymi instytucjami działającymi na terenie wsi (Rada Sołecka, Stowarzyszenie „Nasze Zatonie”, Parafia, przedszkole, itp.).

Oczyszczanie parku z podrostów

12 Oczyszczanie parku z podrostów maj-listopad 2012 Ryszard Rosa Zakres prac uzgodniony z LWKZ

Kontynuacja działań z roku 2011. Prace prowadzone w porozumieniu z Nadleśnictwem Przytok. Założenia na ten rok dotyczą oczyszczenia z podrostów i samosiejek terenu między pałacem, a drogą na Marzęcin.

Oczyszczenie niecki stawu w parku i zagospodarowanie terenu wokół stawu

13 Oczyszczanie niecki stawu w parku maj 2012 Ryszard Rosa Realizacja możliwa po uzgodnieniach z LZWKZ

Zadanie realizowane w porozumieniu z firmą DB Schenker Gminą Zielona Góra i Nadleśnictwem Przytok. Celem działań jest usuniecie dzikiego wysypiska śmieci oraz zagospodarowanie terenu wokół stawu. Ustawienie przy stawie ławek i kosza na śmieci oraz obsadzenie krzewami ozdobnymi nabrzeży.

Podnoszenie kompetencji i zdobywanie wiedzy na temat prowadzenia stowarzyszenia

14 Podnoszenie kompetencji i zdobywanie wiedzy na temat prowadzenia stowarzyszenia cały rok zarząd stowarzyszenia Działanie współfinansowane ze środków unijnych

Udział w projekcie „KUŹNIA” III sektora mającym na celu poszerzenie wiedzy i kompetencji w zakresie prowadzenia organizacji pozarządowych.

Działania na rzecz pozyskania świetlicy wiejskiej

15 Działania na rzecz pozyskania świetlicy wiejskiej

cały rok

Henryk Dzięgiel, Tomasz Mania

Zadanie realizowane przez Gminę Zielona Góra na wniosek stowarzyszenia

Kontynuacja podjętych działań w poprzednim roku. Doprowadzenie do zabezpieczenia obiektu przed dalszym niszczeniem. Zabezpieczenie dachu i okien. Doprowadzenie do ugody z właścicielami sąsiadujących działek mającej dać możliwość korzystania ze świetlicy.

Zabezpieczenie ruin kościoła św. Jana

16 Zabezpieczenie ruin kościoła św. Jana

cały rok

Elżbieta Gołdyka

Dokumentacja niezbędna do aplikowania o środki na zabezpieczenie obiektu

Opracowanie dokumentacji i rozpoczęcie starań mających na celu zabezpieczenie przed dalszą degradacją ruin kościoła p.w. św. Jana w Zatoniu.

Działania na rzecz pozyskania funduszy na potrzeby renowacji organów Meinerta w Zatoniu

17 Działania na rzecz pozyskania funduszy na potrzeby renowacji organów Meinerta w Zatoniu

cały rok

Jarosław Skorulski

Dokumentacja niezbędna do aplikowania o środki na zabezpieczenie obiektu

Pomoc właścicielowi obiektu (parafia Ługi) i przy pisaniu wniosków do instytucji i opracowywaniu dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia prac renowacyjnych.  Rozmowy i spotkania promujące idee renowacji organów.

Konkurs na logo stowarzyszenia

18 Konkurs na logo stowarzyszenia

lipiec 2012

Jarosław Skorulski

Forma konkursu otwartego

Zaprojektowanie symbolu, który byłby znakiem rozpoznawczym i budował markę organizacji, a przez nią również markę miejscowości.

Prowadzenie stron internetowych www.naszezatonie.org.pl

19 Prowadzenie strony internetowej stowarzyszenia

cały rok

Dariusz Pawlak

 

Bieżące prowadzenie strony internetowej stowarzyszenia. Wprowadzanie zmian zmierzających do jeszcze bardziej przyjaznej czytelnikom formy i zawartości.


Stowarzyszenie będzie realizowało również inne zadania, które mogą wyniknąć w trakcie roku, a zostaną zaakceptowane przez zarząd stowarzyszenia.

Zarząd Stowarzyszenia Nasze Zatonie

Program działania na rok 2011

Rozdział II statutu stowarzyszenia „Nasze Zatonie” określa, jakie ma ono  cele i formy działania, dlatego na pierwszym spotkaniu zarządu stowarzyszenia 13 maja 2011r. nakreślono podstawowe kierunki na okres do końca roku kalendarzowego. Propozycje te uzupełniono na pierwszym spotkaniu z członkami stowarzyszenia, które odbyło się w zatońskim przedszkolu w dniu 20 maja 2011r.

Propozycje zakładają działania, które mają sprawić, że Zatonie będzie stawało się miejscem przyjaznym, zarówno dla mieszkańców jak i dla odwiedzających coraz częściej naszą miejscowość gości. Wykorzystując atuty tego miejsca: zabytki z ciekawą historią, rezerwaty przyrody i potencjał mieszkańców chcemy uczynić z tego miejsca ważny punkt na mapie naszego regionu który związany będzie z rekreacją i wypoczynkiem.

Propozycje programowe na najbliższe miesiące idą w trzech priorytetowych kierunkach:

I Ochrona dziedzictwa kulturowego, rozwój kultury.
II Edukacja i Promocja.
III Pozyskanie świetlicy wiejskiej na cele stowarzyszenia

Powyższe kierunki rozpisano na cele, zadania i konkretne działania.

OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ROZWÓJ KULTURY.


 

ZADANIE 1 Ochrony dziedzictwa kulturowego znajdującego się na terenie wsi, dbałość o estetykę miejsca wokół ruin.

CEL Tereny wokół zabytków są zadbane i stanowią miejsce wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców oraz gości. Dobra kultury znajdujące się we wsi są chronione.

DZIAŁANIE
• 25 czerwca w godzinach od 10 do 15 odbędzie się DZIEŃ OCHRONY ZABYTKÓW ZATONIA. Tego dnia zapraszamy członków stowarzyszenia oraz wszystkich mieszkańców, którym bliska jest troska o nasze zabytki. Będziemy wspólnie :

- sprzątali i oczyszczali z podrostów terenu wokół ruin pałacu,
- porządkowali teren wokół ruin kościoła św. Jana. Za zgodą Pani Konserwator Zabytków jest możliwa częściowa niwelacja terenu wokół ruin (zasypanie dołów) oraz ustawienie wzdłuż murów pozostałych jeszcze części kamiennych, nagrobnych płyt.
-  ustawiali w parku, odkrytej tablicy granitowej z napisem ALVINA BRUCHE. prawdopodobnie napis odnosi się do rozlewisk (łęgów), którym nadano imię tajemniczej Alviny, w północno zachodniej części parku. Jest to miejsce, w którym łączą się strumienie tworząc czasowe rozlewisko i mokradła.
Dla wszystkich, którzy zjawią się tego dnia do pracy z własnymi narzędziami (piły ogrodowe, sekatory) po zakończeniu akcji będzie wspólne ognisko z kiełbaskami.

• Po ustaleniach w Nadleśnictwie Przytok i przy współpracy z Urzędem Gminy jesienią spotkamy się po raz kolejny i będziemy starali się wywieźć śmieci ze stawu naprzeciw sklepu. Oczyścimy również i tą część z podrostów. Mamy nadzieję, że miejsce to po wyczyszczeniu przestanie być wstydliwą częścią Zatonia, a stanie się jego kolejną wizytówką.

ZADANIE 2 Ożywienie życia kulturalnego w Zatoniu. Zainicjowanie działań, które mogą wpisać się na stałe w kalendarz imprez o charakterze kulturalnym i artystycznym w gminie.

CEL Zatonie staje się miejscem przyjaznym artystom, do którego przybywają twórcy kultury i sztuki.

DZIAŁANIA
• Organizacja pleneru malarskiego dla uczniów Liceum i Gimnazjum plastycznego w Zielonej Górze i zorganizowanie wystawy poplenerowej.
• Organizacja pleneru rzeźbiarskiego.
• Organizacja pleneru fotograficznego FOTO-NIGHT  - ruiny nocą.
• Organizacja koncertu zespołu kameralnego z muzyką Franciszka Liszta w Kościele MB Częstochowskiej.

EDUKACJA I PROMOCJA.


ZADANIE 1 Na terenie Zatonia odbywają się lekcje przeznaczone dla dzieci i młodzieży na różnych poziomach edukacji.

CEL Zapoznanie dzieci i młodzieży z historią tego miejsca, bogactwem przyrody i walorami krajoznawczymi.

DZIAŁANIA
• na stronie internetowej nauczyciele będą mogli od września zgłaszać chęć przyjazdu do Zatonia na lekcje plenerowe historii i przyrody. Po wcześniejszym ustaleniu terminu według opracowanych scenariuszy lekcje będą realizowane przez członków stowarzyszenia w ramach wolontariatu.
• Rozbudowa strony internetowej tak, aby mogła się stawać coraz pełniejszym źródłem wiedzy o naszej miejscowości.

ZADANIE 2 Promocja Zatonia mająca tworzyć klimat miejsca przyjaznego, ciekawego i tajemniczego.

CEL Przyciągnąć do Zatonia turystów i sprawić, że stanie się ono miejscem, do którego chętnie będą się wracać.

DZIAŁANIA
• Rozpisanie konkursu na logo połączone z hasłem promującym Zatonie.
• Rozpisanie konkursu na hymn ( pieśń) Zatonia.
• Ustawienie przy wjazdach do wsi tablic z logo i hasłami promującymi Zatonie.
• Zaprojektowanie i wykonanie w ciekawej formie plastycznej tablicy odlotów i przylotów bocianów.
• Ustawienie tablicy informacyjnej poświęconej Dorocie Talleyrand.
• Ustawienie tablicy informującej o działaniach stowarzyszenia.
• Ustawienie w centrum wsi planu Zatonia z naniesionymi ulicami oraz miejscami wartymi odwiedzenia.

ZADANIE 3 Doposażenie przedszkola w Zatoniu w nowy sprzęt i pomoce dydaktyczne

CEL Budynek Przedszkola jest miejscem tętniącym życiem zarówno do południa jak i po południu. Zajęcia dla dzieci ( nie tylko przedszkolnych) odbywają się w dobrze wyposażonych salach.

DZIAŁANIA
• Pozyskanie sponsorów w celu przeprowadzenia niezbędnych remontów i zakupów sprzętu i środków dydaktycznych.
 

POZYSKANIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ NA CELE STOWARZYSZENIA


ZADANIE 1 Przejęcie przez stowarzyszenie świetlicy wiejskiej.

CEL  Świetlicy staje się miejscem spotkań, zabaw i organizacji życia kulturalnego we wsi.

DZIAŁANIA
• Uzyskanie pełnej informacji na temat stanu prawnego świetlicy.
• Wystąpienie do Urzędu Gminy z wnioskami o przejęcie świetlicy.
• Przeprowadzenie inwentaryzacji budynku w celu przygotowań do remontu.
 
Oprócz tych zadań poszczególni członkowie stowarzyszenia zadeklarowali indywidualne działania na rzecz realizacji celów statutowych, o których będziemy na bieżąco informować.

 


Stowarzyszenie Nasze Zatonie
adres do korespondencji:
Zatonie -Strumykowa 11
66-004 Zielona Góra
tel. kontaktowy  609 472 188


NIP 973-099-71-92
REGON 080525424
KRS 0000384957
Bank BGŻ 33 2030 0045 1110 0000 0207 1140

 

Copyright © 2019 Stowarzyszenie Nasze Zatonie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 |Replica Rolex

who also carried a  Replica Handbag marketing activities. These celebrity advertising increased Replica Louis Vuitton Handbags Elite status.I can not say how many times I saw the monogram bag sitting on the floor of the 2016 louis vuitton Replica handbags uk amusement park. It disgusts me to think.aqian100325 LV bags is very fashionable, which had to be taken in places like this. The Replica watches UK of the street are perfect for outdoor activities. Or, paint and a few bags of Antigua are safer around water.The best thing is to have a bag of the season to be sure. You can never go wrong with possession of more than a Watches Replica.It ‘was just a small article for the public to know and understand the importance of taking care of these fine Replica rolex items. Now I know it’s just a bag, and there are major issues in the world. I am aware of the crisis that we face every day.But for those of you who have Watches Replicas or if you want one day, just know that the way to treat affect the longevity of the bag.You can forward to the next generation, if we take care of her.2016 louis vuitton handbags made to last a lifetime. The quality of each Replica Rolex watches is eloquent.Tell the world that are one of the Hautes-fashioned. Come and get your Louis Vuitton bag today!Search of a 2016 louis vuitton handbags that is guaranteed to turn heads? We can almost guarantee a double when you add the Replica watches Aquarelle Speedy to your repertoire.
Acheter Levitra Acheter Levitra Generique Levitra En Ligne Lida Daidaihua kamagra france Viagra Strips Lida Paquets de tests Acheter cialis en ligne Acheter viagra en ligne viagra super active Acheter Levitra Kamagra Soft Tabs Viagra Kamagra En Ligne Cialis Acheter Cialis Viagra Soft
Scarpe da donna Scarpe Scarpe Adidas adidas Scarpe Scarpe Scarpe hogan oakley nike air presto new balance nike air max adidas Scarpe nike free nike blazer
michael kors Ray ban nike huarache Adidas Scarpe Abbigliamento Asics nike flyknit scarpe converse Scarpe air jordan scarpe da calcio nike free nike cortez nike roshe air max