Regulamin rekrutacji na turnus rehabilitacyjny

Regulamin rekrutacji  osób ubiegających się o dofinansowanie na turnus rehabilitacyjny organizowany przez stowarzyszenie Nasze Zatonie.

 

 1. Stowarzyszenie Nasze Zatonie organizuje wyjazdy rehabilitacyjne pod warunkiem uzyskania dofinansowania z Miasta Zielona Góra.
 2. Regulamin rekrutacji uchwala zarząd stowarzyszenia.
 3. Zarząd po otrzymaniu informacji o wysokości dotacji z Miasta podejmuje decyzję o liczbie osób, która otrzyma dofinansowanie.
 4. O dofinansowanie na wyjazd, na turnus rehabilitacyjny mogą się ubiegać osoby spełniające następujące kryteria:

– emeryci, renciści lub osoby przewlekle chore;

– osoby samodzielne (samoobsługowe niewymagające wspomagania) lub niesamodzielne pod warunkiem zapewnienia opiekuna;

– mieszkańcy sołectwa Zatonie, lub mieszkańcy Zielonej Góry niebędący mieszkańcami sołectwa Zatonie, ale będący członkami Stowarzyszenia „Nasze Zatonie” (organizatora wyjazdu).

 1. Rekrutacji na określoną liczbę miejsc dokonuje komisja rekrutacyjna, zwana dalej komisją, powołana przez zarząd stowarzyszenia, w skład której wchodzą:

– osoba odpowiedzialna za projekt (wyjazd);

– członek zarządu stowarzyszenia nieubiegający się o dofinansowanie na wyjazd;

– członek stowarzyszenia nieubiegający się o dofinansowanie.

 1. Zapisy kandydatów na turnus odbywają się jedynie osobiście, w określonym i podanym do publicznej wiadomości terminie.
 2. Komisja przydziela osobom ubiegającym się o dofinansowanie punkty wg tabeli.

 1. Komisja po weryfikacji danych i przydzieleniu punktów ogłasza listę osób zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania.
 2. Dofinansowanie otrzymują osoby z największą liczbą punktów.
 3. Jeżeli na ostatnim punktowanym miejscu umożliwiającym dofinansowanie znajduje się kilka osób, to decyzję, która z nich otrzyma dofinansowanie podejmuje komisja w drodze głosowania. Jeżeli to nie przyniesie rozstrzygnięcia zadecyduje losowanie.
 4. Decyzja o dofinansowaniu zostanie ogłoszona wraz z listą na stronie internetowej stowarzyszenia nie później niż 4 dni po obradach komisji.
 5. W momencie kiedy po ogłoszeniu listy, jedna z osób zrezygnuje z udziału w turnusie komisja przyznaje dofinansowanie innej ubiegającej się osobie bez ogłaszania dodatkowego naboru. Decyzja podejmowana będzie zgodnie z zasadami z pkt. 9 regulaminu.
 6. Komisja może odmówić dofinansowania osobie, której działania są sprzeczne z celami stowarzyszenia, działa na szkodę społeczności lokalnej, lub istnieją obawy, że jej zachowanie na wyjeździe może przysporzyć organizatorom kłopotów.
 7. W miarę możliwości stowarzyszenie będzie starało się zapewnić miejsca również dla zainteresowanych wyjazdem na turnus rehabilitacyjny za 100% odpłatnością.
 8. W przypadku ograniczonej liczby miejsc w ośrodku, dla osób ze 100% odpłatnością pierwszeństwo do zarezerwowanych miejsc będą mieli w kolejności:

– członkowie stowarzyszenia Nasze Zatonie;

– mieszkańcy Zatonia niebędący członkami stowarzyszenia;

– pozostali zainteresowani.

 1. Wszystkie kwestie sporne związane z udzieleniem dofinansowania, a nie zawarte w regulaminie rozstrzyga komisja.
 2. Decyzja komisji jest ostateczna.

      (  –   )

      ZARZĄD STOWARZYSZENIA
        NASZE ZATONIE

        05.02.2020

Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł